Organizuotos turistinės kelionės sąlygos

Turistas įsipareigoja, kad pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos (kai vykstama į ne ES valstybes; vykstant į kai kurias valstybes, gali būti reikalaujama ir 12 mėnesių po kelionės pabaigos galiojančio paso). Tikslios informacijos teiraukitės konsultantų. Kelionių̨ organizatorius neatsako už oro uostų, pasienio ir migracijos tarnybų priimtus sprendimus Turisto atžvilgiu bei su jais susijusius nuostolius.

1. Sutarties šalys ir dalykas

1.1. Šioje sutartyje Turistas – fizinis arba juridinis asmuo, sudaręs su Kelionių organizatoriumi sutartį (sutartį pasirašęs asmuo ar įmonė/įstaiga/organizacija) arba bet kuris fizinis(-iai) ar juridinis(-iai) asmuo(-ys), kurio(-ų) vardu sutartį pasirašęs asmuo perka iš anksto organizuotą turistinę kelionę (toliau sutartyje – kelionė) ir prisiima visas teises ir pareigas pagal sutartį (kiti naudos gavėjai), arba bet kuris fizinis(-iai) arba juridinis(-iai) asmuo(-ys), kuriam(-iems) sutartį pasirašęs asmuo arba bet kuris naudos gavėjas perleidžia savo teisę į kelionę.

1.2. Kelionių organizatorius – UAB “Kelionės Jums” (kelionės parduodamos su prekės ženklu „Blic”).

1.3. Kelionių pardavimo agentas (toliau sutartyje – Agentas) – fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Kelionių organizatorius, bet parduoda ar siūlo įsigyti Kelionių organizatoriaus sudarytas keliones.

1.4. Ši sutartis bei atskiri dokumentai, kuriuose nurodyti Kelionių organizatoriaus rekvizitai, kelionės sąlygos, Turisto (-ų) asmens duomenys arba rekvizitai, kelionės kaina ir kitos sąlygos, yra neatsiejamos dalys.

2. Sutarties šalių įsipareigojimai

2.1. Kelionių̨ organizatorius įsipareigoja:

2.1.1. Organizuoti Turistui(-ams) turistinę kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, arba, jeigu kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, pagal pakeistą programą. Katalogas arba kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. Organizuota turistinė kelionė lėktuvu gali būti vykdoma reguliariuoju skrydžio reisu. Reguliarųjį̨ skrydžio reisą̨ gali vykdyti oro vežėjai: Ryanair (FR), WizzAir (W6 arba W9), Turkish Airlines (TK), Lufthansa (LH), airBaltic (BT), Finnair (AY) ir kt.

2.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, pranešti Turistui apie nutraukimą patvarioje laikmenoje ne vėliau kaip iki kelionės pradžios likus:

2.1.2.1. 20 dienų̨, jeigu kelionės trukmė yra 7 dienos ir daugiau;

2.1.2.2. 7 dienoms, jeigu kelionės trukmė yra 3 – 6 dienos;

2.1.2.3. likus 48 valandoms, jeigu kelionės trukmė yra ne ilgesnė negu 2 dienos.

2.1.2.3.1. Minimalus turistų skaičius kelionėje – 30 turistų. Jeigu prie užsakomos kelionės aprašymo ir (arba) sutarties prieduose nurodytas kitas minimalus turistų skaičius, galioja pastarasis.

2.1.2.3.2. Turistams tinkamai ir laiku pranešus apie sutarties nutraukimą ir grąžinus įmokėtus pinigus už kelionę, Kelionių organizatorius neatsako už Turistų patirtą žalą.

2.1.3. Prieš kelionę Turistui tokia forma, kaip buvo sudaryta sutartis arba kita Turisto pasirinkta forma, pateikti būtinus kvitus, kuponus, bilietus, informaciją apie tikslią ir neklaidinančią informaciją apie numatytą išvykimo laiką ir, kai taikytina, registracijos terminą ir numatytą laukimo tarpinėse stotelėse, transporto jungčių ir atvykimo laiką; valstybių, į kurias vykstama, pasienio formalumus ir vizų̨ gavimo tvarką, informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę. Ši informacija skelbiama Kelionių organizatoriaus svetainėje www.blic.lt.

2.1.4. Prieš pasirašant sutartį suteikti informaciją apie sveikatos, gyvybės, neįvykusios kelionės rizikos bei kitus draudimus.

2.1.5. Prieš kelionę rašytine forma Turistui pateikti: Kelionių organizatoriaus atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą̨ ar vietinių agentūrų̨ ar agentų, į kuriuos Turistas galėtų̨ kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius, jei tokių agentūrų ar agentų nėra, Turistui nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su Kelionių organizatoriumi. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.

2.1.6. Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui ir kelionės paslaugų užsakymui. Kelionių organizatorius turi teisę perduoti šiuos duomenis kelionių pardavimų agentams ir/arba sutartiniams partneriams tinkamam sutarties įvykdymui. Kelionių organizatorius turi teisę gauti Turisto (-ų) pateiktus asmens duomenis iš kelionių pardavimų agentų (sutartinių atstovų) ir/ar sutartinių partnerių. Pasirašydamas šią sutartį, Turistas suteikia Kelionių̨ organizatoriui neatšaukiamą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ir perdavimo trečiosioms šalims, aukščiau šiame punkte minimiems vykdomiems įsipareigojimams įgyvendinti. Kitais atvejais Turisto (-ų) asmens duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims tik galiojančių̨ teisės aktų nustatyta tvarka. Jei Turistas (-ai) davė sutikimą, pateikti asmens duomenys, taip pat gali būti renkami ir naudojami siunčiant informaciją apie BLIC.LT organizuojamas keliones.

2.1.7. Be nepagrįsto delsimo suteikti Turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą kelionės metu ar esant nenugalimos jėgos aplinkybėms:

2.1.7.1. teikti atitinkamą informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas, vietos valdžios institucijas ir konsulinę pagalbą;

2.1.7.2. padėti Turistui pasinaudoti nuotolinio ryšio priemonėmis;

2.1.7.3. padėti rasti alternatyvių kelionės paslaugų.

2.2. Turistas(ai) įsipareigoja:

2.2.1. Laiku sumokėti už kelionę sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais.

2.2.1.1. Jeigu sutartis sudaroma, kai iki kelionės pradžios lieka 21 diena ir daugiau, sutarties sudarymo metu mokamas 40% avansas; likusi suma sumokama ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki kelionės pradžios.

2.2.1.2. Jeigu sutartis sudaroma, kai iki kelionės pradžios lieka 20 dienų ir mažiau, už kelionę turi būti sumokėta visa suma iš karto, sutarties sudarymo metu.

2.2.1.3. Kelionių organizatoriaus paskelbtų akcijų metu gali būti nustatoma kita mokėjimo už kelionę tvarka, kuri pateikiama kelionės aprašymo internetiniame puslapyje www.blic.lt ir / arba sutarties prieduose, kurių Turistas privalo laikytis.

2.2.1.4. Kai kuriais atvejais, kuomet kelionė organizuojama lėktuvu, kelionės užsakymo metu gali būti reikalaujama sumokėti visą lėktuvo bilieto kainą, kuri gali būti didesnė, nei 40% kelionės kainos. Likę mokėjimai mokami laikantis aukščiau nurodytų sąlygų.

2.2.1.5. Nesumokėjus šiose sąlygose nustatyta tvarka nurodytos kelionės kainos ar jos dalies, sutartis netenka galios. Tokiu atveju Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą, iš Kelionių organizatoriaus tuo metu siūlomų kelionių, sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, Turistas privalo atlyginti Kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius 3.2 punkte nustatyta tvarka.

2.2.1.6. Jeigu Turistas užsakydamas kelionę vykdomą reguliariuoju skrydžiu, perka papildomas paslaugas (pvz. pirmenybinio įlaipinimo, registruotą bagažą̨ ar kt.), gali būti reikalaujama sumokėti ne tik skrydžio bilietų, bet ir papildomų paslaugų kainą iškart po kelionės užsakymo.

2.2.2. Laiku pateikti visą informaciją ir dokumentus reikalingus Kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį; laiku atvykti laiku į nurodytą pirminę bei kelionės vadovo (jei kelionės vadovo paslauga numatyta sutartyje) nurodytas išvykimo vietas, taip pat ir tarpines; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos.

2.2.3. Atlyginti kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu Turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, žalą reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai Turistas kaltės neprisiima, Kelionių organizatorius turi teisę žalą išieškoti teisės aktų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.

2.3. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus Turistus – naudos gavėjus, kad kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas bei pateikti jiems visą po sutarties sudarymo Kelionių organizatoriaus siunčiamą informaciją.

2.4. Šalys susitaria, kad į kelionės kainą neįskaičiuojami: paso, vizos, skiepų, papildomų draudimų įsigijimo kaina, taip pat kitos paslaugos, kurių įsigijimu Turistas privalo pasirūpinti pats. Kurorto mokesčius ir rinkliavas, bilietus į mokamus objektus, mokestį už ausinukų (radijo gidų) nuomą ir kitus sutartyje nurodytus papildomus mokesčius (mokėjimus) Turistas moka kelionės metu (atvykus į viešbutį, ekskursijos pradžioje, prieš einant į objektus ir pan.).

3. Teisė atsisakyti sutarties

3.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti sutartį iki kelionės pradžios.

3.2. Turistui nutraukus sutartį, Kelionių organizatorius gali reikalauti iš Turisto sumokėti pagristą̨ sutarties nutraukimo mokestį, nustatytą sutartyje. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dėl Turisto sutarties atsisakymo dydis priklausomai nuo atsisakymo laiko yra:

likus 28 dienoms ir daugiau iki kelionės pradžios – sutarties administravimo mokestis (59 EUR);

likus ne mažiau, kaip 21 ir ne daugiau, kaip 27 dienoms iki kelionės pradžios – 30% kelionės kainos (bet ne mažiau kaip 59 EUR);

likus ne mažiau, kaip 14 ir ne daugiau kaip 20 dienų iki kelionės pradžios – 60% kelionės kainos;

likus 14 dienų ir mažiau – 100% kelionės kainos.

Turistui atsisakius kelionės, vykdomos reguliariuoju skrydžiu, skrydžio bilietų kaina nėra grąžinama. Jeigu skrydžio bilietų kaina yra didesnė, nei numatytas sutarties nutraukimo mokestis, mokama didesnė suma. Taip pat prie skrydžio bilietų kainos gali būti pridėtas sutarties administravimo mokestis (59 EUR).

Visais atvejais sutarties nutraukimo mokestis negali viršyti kelionės kainos. Kelionės datos, Turistų skaičiaus, viešbučio keitimai yra vertinami kaip sutarties nutraukimas.

3.3. Turistas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 dienų atsisakyti ne prekybos patalpose sudarytos sutarties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka ir turi apie tai pranešti Kelionių organizatoriui Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatyta tvarka.

3.4. Turistas turi teisę nutraukti sutartį ir nemokėti sutarties nutraukimo mokesčio šiais atvejais:

3.4.1. jeigu Kelionių organizatorius iki kelionės pradžios pakeičia sutarties sąlygas, o Turistas per kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą nesutinka su Kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais, kai:

3.4.1.1. Kelionių organizatorius iki kelionės pradžios yra priverstas iš esmės pakeisti bet kurią iš pagrindinių kelionės paslaugų ir (ar) ypatumų;

3.4.1.2. Kelionių̨ organizatorius negali įvykdyti sutartyje nurodytų specialių Turisto reikalavimų;

3.4.1.3. Kelionių̨ organizatorius pasiūlo padidinti kelionės kainą daugiau kaip 8 procentais.

3.4.2. jeigu dėl Turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o Kelionių organizatorius per Turisto nustatytą protingą laikotarpį nepašalina trūkumų. Turistas gali prašyti sumažinti kelionės kainą arba atlyginti turtinę ir neturtinę žalą;

3.4.3. jeigu kelionės tikslo vietoje ar visiškai greta atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių gali tapti neįmanoma vykdyti kelionę ar nuvežti turistus į kelionės tikslo vietą. Tokiu atveju Turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai, tačiau jam nesuteikiama teisė papildomai gauti žalos atlyginimą̨.

3.5. Kelionių organizatorius turi teisę iki kelionės pradžios nutraukti sutartį, grąžinti Turistui visas už kelionę sumokėtas sumas ir atlyginti Turisto patirtą žalą, išskyrus 3.6 punkte nurodytais atvejais.

3.6. Kelionių̨ organizatoriui nutraukus sutartį Turisto patirta žala neatlyginama šiais atvejais:

3.6.1. kelionę įsigijusių asmenų̨ skaičius yra mažesnis nei sutarties 2.1.2 punkte nurodytas minimalus turistų skaičius ir apie tai Turistas buvo informuotas sutarties 2.1.2 punkte nustatyta tvarka;

3.6.2. Kelionių organizatorius negali įvykdyti sutarties dėl nenugalimos jėgos ir jis nedelsdamas iki kelionės pradžios praneša Turistui apie sutarties nutraukimą̨.

3.7. Kai, nutraukus sutartį, Kelionių organizatoriui ar Agentui atsiranda pareiga grąžinti Turistui visus ar dalį už kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į Turisto nurodytą sąskaitą per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo.

4. Sutarties sąlygų pakeitimas

4.1. Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja Turistą, turi teisę pakeisti sutarties sąlygą. Turistas tokiu atveju gali atsisakyti keisti sutartį tik tada, kai toks pakeitimas Turistui padarytų esminę žalą.

4.2. Kelionių organizatorius turi teisę likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui, taip pat pasikeitus valiutos keitimo kursams, taikomiems kelionei. Kelionių organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. Turistas turi teisę atsisakyti kainos didinimo, jeigu galutinė kelionės kaina padidėja 8% ir daugiau. Jeigu likus mažiau kaip 20 dienų prieš išvykimą paaiškėja, kad Kelionių organizatorius turi padidinti kelionės kainą, jis nedelsdamas apie tai informuoja Turistą, nurodydamas kainos padidėjimo priežastį̨ ir naujos kainos apskaičiavimo tvarką. Turistas turi teisę atsisakyti tokio kainos didinimo arba sudaryti atitinkamą sutarties pakeitimą̨. Turistas privalo kaip įmanoma greičiau informuoti Kelionių̨ organizatorių̨ apie savo sprendimą̨.

4.3. Jeigu Turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 4.1. – 4.2. punktų atvejais, Kelionių organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju Turistas turi teisę reikalauti grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei sumažėja kelionės kaina arba suprastėja jos kokybė, reikalauti grąžinti sumažėjusios kainos skirtumą. Jei Kelionių organizatorius atsisako sutarties po to, kai Turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 4.1. punkto atvejais, tai atitinkamai taikomas šios sutarties 3.7. punktas.

4.4. Po sutarties sudarymo bet kuri sutarties sąlyga gali būti keičiama abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

4.5. Turistas turi teisę pakeisti Kelionių̨ organizatorių atstovaujantį Agentą tik dėl Agento esminio šios sutarties pažeidimo, apie kurį Turistas raštu nedelsdamas informuoja Kelionių̨ organizatorių̨.

5. Sutarties šalių pasikeitimas

5.1. Bet kuris šios sutarties Turistas turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 7 dienoms perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.

5.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba Kelionių̨ organizatorius naudojasi, taisyklėms (t. y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens vardu), Turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.

5.3. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi su trečiuoju (kelionę perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar Turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti Kelionių organizatoriui ir perduoti informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis Turistas ir trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, perėmęs kelionę, atsako solidariai Kelionių organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą̨.

5.4. Šalys susitaria ir sutinka, kad kelionės perleidimo išlaidos sudaro ne mažiau kaip 59 Eur (sutarties administravimo mokestis), jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Turistui pareikalavus, Kelionių organizatorius privalo pateikti dėl sutarties šalių pasikeitimo turėtų papildomų išlaidų paskaičiavimą. Jeigu kelionės perleidimas yra neįmanomas dėl 5.2. punkte minėtų ar kitų priežasčių, Turistas turi teisę nutraukti sutartį, sumokėdamas 3.2. punkte nurodytą nutraukimo mokestį.

5.5. Jeigu Turistas vyksta į kelionę reguliariuoju skrydžiu ir nori perleisti kelionę trečiajam asmeniui, Turistas privalo sumokėti oro vežėjo nustatyto dydžio mokestį už keleivio duomenų (vardo, pavardes ir kt.) keitimą (kai yra įmanoma perleisti skrydžio bilietus trečiajam asmeniui pagal oro vežėjo taisykles).

6. Atsakomybė už netinkamą sutarties vykdymą

6.1. Kelionių organizatorius atsako už bet kokius techninius užsakymo sistemos trūkumus, kurių atsirado dėl jo kaltės sudarant sutartį ir už bet kokias užsakymo proceso metu padarytas klaidas. Atsakomybė netaikoma, kai užsakymo klaidos atsirado dėl Turisto kaltės arba jas sukėlė nenugalimos jėgos aplinkybės.

6.2. Kelionių organizatorius privalo be nepagrįsto delsimo suteikti Turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą, nurodytą sutarties 2.1.7 punkte.

6.3.Jei pagalba Turistui yra reikalinga dėl priežasčių, kurios atsiranda dėl Turisto tyčinių veiksmų ar aplaidumo, Kelionių organizatorius turi teisę už tokios pagalbos teikimą imti atlygį, kurio dydis negali viršyti Kelionių organizatoriaus patirtų faktinių išlaidų.

6.4. Turistas be nepagrįsto delsimo turi pranešti Kelionių organizatoriui sutartyje nurodytais kontaktais apie bet kokį netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo atvejį, jo pastebėtą kelionės metu ir nurodyti protingą terminą trūkumams ištaisyti. Jeigu trūkumus būtina ištaisyti nedelsiant, Turistas neprivalo nurodyti termino.

6.5. Jeigu sutartyje nurodytos paslaugos teikiamos ne pagal sutarties sąlygas, Kelionių̨ organizatorius per Turisto nustatytą protingą terminą privalo ištaisyti Turisto nurodytus trūkumus, išskyrus kai to padaryti neįmanoma arba jei tai sukeltų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į trūkumų mastą ir į netinkamai suteiktų paslaugų, nurodytų sutartyje, vertę.

6.6. Jeigu Kelionių organizatorius neištaiso trūkumų dėl sutarties 6.5 punkte nurodytų priežasčių, Turistas turi teisę reikalauti, kad jam be nepagrįsto delsimo būtų̨ atlyginta turtinė ir neturtinė žala.

6.7. Jeigu Kelionių̨ organizatorius per Turisto nustatytą protingą terminą neištaiso trūkumų ne dėl sutarties 6.5 punkte nurodytų priežasčių, Turistas gali padaryti tai pats ir pareikalauti padengti būtinas išlaidas.

6.8. Jeigu Kelionių̨ organizatorius negali suteikti didelės paslaugų dalies pagal sutartį arba Turisto sugrįžimo į išvykimo vietą paslauga nesuteikiama taip, kaip buvo susitarta, Kelionių organizatorius privalo pasiūlyti Turistui be papildomų išlaidų tinkamas alternatyvias paslaugas, kurių kokybė, jeigu įmanoma, būtų lygiavertė sutartyje nurodytai kokybei arba aukštesnė už ją, kad būtų galima toliau tęsti kelionę. Kai dėl siūlomų alternatyvų kelionė tampa žemesnės kokybės nei nurodyta sutartyje, Kelionių̨ organizatorius atitinkamai sumažina kelionės kainą.

6.9. Jei pasiūlytos alternatyvos nėra panašios į tas paslaugas, dėl kurių buvo susitarta sutartyje, arba, jei suteiktas kainos sumažinimas yra neadekvatus, Turistas gali jų atsisakyti.

6.10. Jei nepakankama atitiktis iš esmės daro poveikį kelionės vykdymui, o Kelionių organizatorius per Turisto nustatytą pagristą laikotarpį padėties neištaiso, Turistas gali nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio ir paprašyti sumažinti kainą ir (arba) atlyginti turtinę ir neturtinę žalą.

6.11. Jeigu nėra įmanoma pasiūlyti alternatyvų arba Turistas atsisako pasiūlytų alternatyvų pagal sutarties 6.9 punktą, Turistas turi teisę į kainos sumažinimą ir (arba) turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą̨ nenutraukiant sutarties.

6.12. Jeigu kelionė apima keleivių vežimo paslaugą, Kelionių̨ organizatorius šios sutarties 6.9 – 6.11 punktuose nurodytais atvejais be papildomo užmokesčio turi užtikrinti Turisto gražinimą į pradinę išvykimo vietą lygiavertės rūšies transportu arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka Turistas, taip pat grąžinti Turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.

6.13. Jeigu dėl nenugalimos jėgos Kelionių organizatorius negali užtikrinti Turisto grąžinimo taip, kaip numatyta sutartyje, Kelionių organizatorius privalo apmokėti būtino apgyvendinimo, kurio kategorija, jeigu įmanoma, yra lygiavertė nurodytajai sutartyje, tam laikotarpiui, kiek trunka nenugalimos jėgos aplinkybės, bet ne ilgesniam kaip trijų nakvynių laikotarpiui kiekvienam Turistui, išlaidas, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose numatyti ilgesni laikotarpiai (pvz., riboto judrumo ir juos lydintiems asmenims, nėščiosioms ir nelydimiems nepilnamečiams, taip pat asmenims, kuriems reikia specialios medicinos pagalbos, jei turistas apie jo specialius poreikius praneša Kelionių̨ organizatoriui likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki kelionės pradžios).

6.14. Turistas turi teisę reikalauti, kad jam be nepagrįsto delsimo būtų atlyginta turtinė ir neturtinė žala šiais atvejais:

6.14.1. jeigu dėl Turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o Kelionių organizatorius per Turisto nustatytą protingą terminą̨ nepašalina trūkumų̨;

6.14.2. jeigu Kelionių organizatorius dėl pagristų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba Turistas jų̨ atsisako pagal sutarties 6.9 punktą̨;

6.14.3. kitais Civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

6.15. Kelionių organizatorius neatsako už netinkamą sutarties įvykdymą, jeigu Kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis buvo netinkamai vykdoma dėl:

6.15.1. Turisto kaltės;

6.15.2. trečiosios šalies, nesusijusios su paslaugų teikimu pagal sutartį, kaltės ir todėl nebuvo įmanoma žalos numatyti arba jos išvengti;

6.15.3. nenugalimos jėgos.

6.16. Jeigu žala, išskyrus žalą, atsiradusią dėl Turisto mirties, sveikatos sužalojimo, taip pat tyčinę žalą ar dėl didelio neatsargumo padarytą žalą, Turistui padaroma teikiant sutartyje numatytą paslaugą, tačiau tą paslaugą teikia ne pats Kelionių organizatorius, Kelionių organizatoriaus atsakomybė už tokią žalą gali būti ribojama triguba kelionės kaina.

6.17. Turisto teisė gauti žalos atlyginimą ar teisė į kainos sumažinimą nedaro poveikio keleivių teisėms pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą̨ (EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL 2004 L 046, p. 1), 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą̨ (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL 2007 L 315, p. 14), 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą̨ (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jura atsakomybės avarijų atveju (OL 2009 L 131, p. 24), 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą̨ (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų̨ ir vidaus vandenų̨ keliais vykstančių̨ keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2010 L 334, p. 1), 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą̨ (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1), ir pagal tarptautines konvencijas.

6.18. Pagal sutarties 6.14 punktą̨ Kelionių̨ organizatoriaus išmokėtas žalos atlyginimas arba Kelionių organizatoriaus Turistui suteiktas kainos sumažinimas ir pagal sutarties 6.17 punkte nurodytus Europos Sąjungos teisės aktus ir tarptautines konvencijas išmokėtas žalos atlyginimas arba suteiktas kainos sumažinimas Turistui išskaitomi vienas iš kito, kad būtų̨ išvengta dvigubo žalos atlyginimo.

6.19. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.

7. Bendrosios sąlygos

7.1. Turisto teisės ginamos Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

7.2. Kelionės metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl šios sutarties netinkamo vykdymo ar neįvykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos Kelionių organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui, o jei šių nėra, – Kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos raštu. Nepavykus konflikto išspręsti, pretenzijas Kelionių organizatoriui galima pareikšti raštu per 14 dienų nuo kelionės pabaigos; Kelionių organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 14 dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai sprendžiami derybų̨ keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.3. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.

7.4. Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų̨ šalių rašytiniu susitarimu.

7.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną Kelionių organizatoriui ir Turistui (-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

7.6. Jeigu sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, elektroniniu paštu iš Turisto gautas patvirtinimas apie sutarties ir jos priedų gavimą arba kelionės kainos ar jos dalies sumokėjimas pagal su sutartimi gautą sąskaitą yra laikomas sutarties sudarymu. Jei sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, Kelionių organizatorius be nepagrįsto delsimo po sutarties sudarymo patvariojoje laikmenoje Turistui pateikia sutarties kopiją arba sutarties patvirtinimą. Jeigu sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, laikoma, kad sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje Kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.blic.lt kelionės įsigijimo metu.

8. Asmens duomenų apsauga

8.1. Teikdamas turizmo paslaugas Kelionių organizatorius, kaip duomenų valdytojas, renka ir tvarko Turisto ir su juo kartu keliaujančių asmens duomenis, pateikiamus sutarties pasirašymo metu bei kitus su turizmo paslaugų teikimu susijusius duomenis. Šie duomenys yra tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu, taip pat vykdant Kelionių̨ organizatoriui taikomus teisės aktų reikalavimus ir siekiant teikti turizmo paslaugas. Atsisakius pateikti šiuos duomenis Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sudaryti sutartį.

8.2. Duomenis Kelionių organizatorius tvarko teisės aktų nustatytą terminą arba tiek, kiek yra būtina tvarkymo tikslams pasiekti. Duomenys gali būti perduoti Kelionių organizatoriaus partneriams, paslaugų teikėjams ar kitiems tretiesiems asmenims tiek, kiek tai yra būtina sutarties ar Kelionių organizatoriaus teisinių pareigų vykdymui, įskaitant duomenų perdavimą į trečiąsias valstybes, esančias už Europos Ekonomines Erdves ribų, kuriose gali būti taikomi mažesni reikalavimai duomenų apsaugai. Kelionių organizatorius deda pagrįstas pastangas siekiant užtikrinti tinkamas duomenų̨ apsaugos priemones.

8.3. Turistas turi teisę prašyti, kad Kelionių organizatorius leistų susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

8.4. Turistas, pateikdamas kitų turistų asmens duomenis, tame tarpe vaikų ir (ar) specialių kategorijų asmens duomenis patvirtina, kad asmuo arba teisėtas jo atstovas (pavyzdžiui, vienas iš tėvų, globėjų) sutinka su tokiu duomenų teikimu ir tvarkymu, taip pat įsipareigoja pateikti jiems informaciją, nurodytą šioje sutartyje bei Kelionių organizatoriaus viešai skelbiamoje Privatumo politikoje. Šio asmens (asmenų) kontaktinė informacija: Kelionių organizatorius turi teisę kreiptis į asmenį nurodytu telefono numeriu ar el. pašto adresu siekiant įsitikinti, kad toks sutikimas buvo duotas.

8.5. Turistas patvirtina, jog jo/jos pateiktas vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, kelionės istorija (kelionių skaičius, maršrutas ir kt.) gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu. Turistas pareiškia, kad yra informuotas apie teisę bet kada nesutikti su jo/jos duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu.

8.6. Turistas patvirtina, kad yra supažindintas su Kelionių organizatoriaus privatumo politika ir savo teisių įgyvendinimo tvarka.

8.7. Visais klausimais, susijusiais su duomenų apsauga, galima kreiptis į Kelionių organizatoriaus duomenų apsaugos pareigūną el. paštu blic@blic.lt.

Sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog Turisto kelionei patvirtinta rezervacija. Nepatvirtinus rezervacijos, Turistui bus pranešta atskiru pranešimu. Nepatvirtinus rezervacijos, pasirašyta sutartis dėl konkrečios kelionės, netenka galios. Tokiu atveju Kelionių organizatorius įsipareigoja informuoti Turistą be nepagrįstos delsos, kaip įmanoma greičiau. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą sudarydamas naują sutartį su Kelionių̨ organizatoriumi. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, Kelionių organizatorius turi grąžinti turistui išmokėtus pinigus už netekusią galios sudarytą sutartį.

Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, piliečiams, įsigijusiems turistinę kelionę, kai išvykimas/grįžimas iš/į Lietuvą, būtina daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza, galiojanti ne trumpiau kaip kelionės laikotarpiu (išsami informacija yra skelbiama interneto svetainėje www.migracija.lt).

Šios Turizmo paslaugų teikimo sutarties nuostatos privalomos Kelionių̨ organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus turistus – naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.

Sutarties priedai: informacija ir patarimai keliaujantiems; kelionės aprašymas, programa ar kita kelionę aprašanti medžiaga arba nuoroda į elektroninį dokumentą; informacija apie skrydį vykdančio oro vežėjo keleivių ir bagažo vežimo pagrindines sąlygas (jei perkama kelionė lėktuvu); bendrosios keleivių ir vežimo sąlygos. Turistas yra informuotas apie Kelionių organizatoriaus interneto svetainę www.blic.lt, kurioje yra pateikta su kelione susijusi informacija bei aukščiau išvardinti sutarties priedai. Turistas patvirtina, jog tokį informacijos pateikimą̨ jis laiko tinkamu ir priimtinu.

Sutarties prieduose pateikta visa su kelione susijusi informacija: informacija apie apgyvendinimą bei transporto priemones, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, laiką, lankomas vietas, jų epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, valiutų keitimą, valstybių sienų perėjimo, vizų gavimą tvarką, daiktų įvežimo apribojimus arba nuorodas į šią informaciją pateikiančias institucijas, informaciją, leisiančią̨ tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), Kelionių organizatoriaus ar agentūros atstovu, jo telefoną ir kitus kontaktinius duomenis; informaciją apie skrydį vykdančio oro vežėjo keleivių ir bagažo vežimo pagrindines sąlygas (jei perka kelionę lėktuvu); apie galimybę sudaryti draudimo sutartis (medicininių išlaidų, neįvykusios kelionės rizikos, nelaimingų atsitikimų ir / ar kitas). Taip pat yra informuotas apie Kelionių organizatoriaus interneto svetainę www.blic.lt, kurioje yra pateikta su kelione susijusi informacija. Turistas patvirtina, jog tokį informacijos pateikimą jis laiko tinkamu ir priimtinu.